Frontstage

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η  εταιρεία με την επωνυμία «FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διοργανώτρια του διαγωνισμού “Frontstage Radio Star”, τροποποιεί ως έχει δικαίωμα τους όρους του Διαγωνισμού που ισχύουν ως εξής:

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Frontstage Radio Star”

 

 1. Διοργανωτής του διαγωνισμού  είναι η εταιρεία με την επωνυμία «FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «FRONTSTAGE ENTERTAINMENT A.E.» (εφεξής ο «Διοργανωτής»), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αριθ. 89. Η οικογένεια της Frontstage, μέσα από αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό, δίνει την ευκαιρία σε ένα (1) νέο ταλέντο του ελληνικού ραδιοφώνου να αναδείξει τις ικανότητές του και να ξεκινήσει μια νέα συνεργασία με έναν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Frontstage και σε ακόμη τέσσερα (4) ταλέντα να παρουσιάσουν από μία εκπομπή (ή καθορισμένο, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή, αριθμό εκπομπών) σε έναν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Frontstage (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).
 2. Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελούν το σύνολο των όρων διεξαγωγής αυτού και βρίσκονται αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα της Frontstage (https://frontstage.gr).
 3. Οι παρόντες όροι τροποποιούνται ελεύθερα, ο Διαγωνισμός αναστέλλεται, μετατίθεται χρονικά, αναβάλλεται προσωρινά ή οριστικά, άλλως ακυρώνεται από τον Διοργανωτή με νεότερη ανακοίνωση/καταχώρηση στην ανωτέρω ιστοσελίδα.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. που διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον Διοργανωτή και οι συγγενείς τους μέχρι και β’ βαθμού. Επίσης εξαιρούνται από το Διαγωνισμό πρόσωπα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 
 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κάθε ενδιαφερόμενος δηλώνει την συμμετοχή του στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή (frontstage.gr), συμπληρώνοντας τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση e-mail, πόλη/ταχυδρομικός κώδικας, τηλεφωνικός αριθμός) στην ειδική φόρμα συμμετοχής που είναι αναρτημένη εκεί και αποστέλλοντας και το υλικό /demo με το οποίο επιθυμεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται τους παρόντες όρους και συναινεί ρητά στη διαφημιστική εκμετάλλευση της ενέργειας και στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ως αναλυτικά πιο κάτω παρατίθεται. Με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας ο κάθε συμμετέχων συναινεί ταυτόχρονα στην ανάρτηση και αναπαραγωγή, χωρίς χρονικό, τοπικό ή άλλο περιορισμό, του αποσταλέντος ακουστικού υλικού (demo), άπαξ ή σε οποιονδήποτε αριθμό επαναλήψεων, στο σύνολό του ή σε αποσπάσματα της επιλογής του Διοργανωτή, μέσω του διαδικτύου (και συγκεκριμένα μέσω της ιστοσελίδας του Διοργανωτή, των ιστοσελίδων των ραδιοφωνικών του σταθμών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του) ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο ενδιαφερόμενος συναινεί στην καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαφημιστική προώθηση του εγγεγραμμένου υλικού. Ο συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη αλήθεια, ακρίβεια και ορθότητα των δεδομένων που υποβάλλει στη φόρμα συμμετοχής και ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής.
 6. Σε περίπτωση κατά την οποία θεωρηθεί ότι ο συμμετέχων αποκτά πρωτογενώς από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα, αυτά εκχωρούνται με το παρόν στο Διοργανωτή ως προς όλες τις ειδικότερες περιουσιακές εξουσίες που τα απαρτίζουν. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δηλώνουν ότι έχουν δικαίωμα χρήσης των έργων πνευματικής ιδιοκτησίας που τυχόν χρησιμοποιήσουν στα demo και δεν είναι δική τους δημιουργία και ότι κατέχουν κάθε σχετική άδεια από τους δικαιούχους ή και τους αρμόδιους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, και ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι κάθε τυχόν δικαιούχου. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να αποζημιώσουν τον Διοργανωτή για κάθε ζημία, θετική και αποθετική, τυχόν υποστεί εξ αιτίας αυτού του λόγου, ήτοι της έλλειψης σχετικής άδειας των συμμετεχόντων για την χρήση, εκτέλεση, διασκευή, και κάθε άλλου σχετικού πνευματικού δικαιώματος των έργων πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.
 7. Οι συμμετέχοντες μετά την 1.11.2021 απαγορεύεται να έρθουν σε επαφή και να στείλουν οποιοδήποτε ηχητικό υλικό τους σε οποιοδήποτε άλλο Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, όπως επίσης και να προβληθούν σε οποιοδήποτε άλλο Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο ή έντυπο/ ηλεκτρονικό τύπο). Παραβίαση αυτής της υποχρέωσης δίνει το δικαίωμα στον Διοργανωτή να αποκλείσει τον συμμετέχοντα ή/και να τον κηρύξει έκπτωτο εάν στο μεταξύ αναδειχθεί νικητής, αναζητώντας την επιστροφή τυχόν καταβληθέντων ποσών.
 8. Ο Διαγωνισμός αρχίζει την 13.9.2021 και ώρα 00:01 και λήγει την 25.2.2022 και ώρα 23:59. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.
 9. Μετά από την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η κριτική επιτροπή του Διοργανωτή θα αξιολογήσει το σύνολο του υλικού και θα επιλέξει τις πέντε (5) καλύτερες συμμετοχές κατά την απόλυτη διακριτικής της ευχέρεια. Η επιλογή των νικητών αποτελεί αποκλειστικά απόφαση του Διοργανωτή και οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα αμφισβήτησης αυτής ή άσκησης ένστασης. Σε κάθε δε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη ικανοποίηση για την παραχώρηση, με τους παρόντες όρους, των δικαιωμάτων τους προς το Διοργανωτή.
 10. Όσοι  επιλεγούν από την κριτική επιτροπή κατά τα ανωτέρω, θα ανακοινωθούν με ανάρτηση που θα γίνει στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή (https://frontstage.gr/) και θα κληθούν, με ειδική πρόσκληση που θα αποσταλεί στα στοιχεία επικοινωνίας που θα έχουν συμπληρώσει στην φόρμα συμμετοχής, να προσέλθουν στα γραφεία του Διοργανωτή, σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν μετά από συνεννόηση μαζί του. Ο αναδειχθείς νικητής θα ξεκινήσει συνεργασία με έναν από τους πέντε (5) ραδιοφωνικούς σταθμούς της οικογένειας της Frontstage (Red 96.3, En Lefko 87.7, ΗiΤ 88.9, Μελωδία 99.2 και Kidsradio.com) που θα επιλέξει ο Διοργανωτής, και σύμφωνα με τους όρους νεότερης και ειδικότερης συμφωνίας μεταξύ του Διοργανωτή και του νικητή. Ακόμη τέσσερις (4) αναδειχθέντες νικητές θα παρουσιάσουν από μία εκπομπή (ή καθορισμένο, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή, αριθμό εκπομπών) σε έναν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Frontstage (Red 96.3, En Lefko 87.7, ΗiΤ 88.9, Μελωδία 99.2 και Kidsradio.com) που θα επιλέξει ο Διοργανωτής, και σύμφωνα με τους όρους νεότερης και ειδικότερης συμφωνίας μεταξύ του Διοργανωτή και του κάθε νικητή.
 11. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται στη σύναψη συνεργασίας με κάθε νικητή αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο. Ο Διοργανωτής και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για κάθε τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα του νικητή, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα και καθ΄ οιοδήποτε τρόπο με την αίτηση, τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, την τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση του Διαγωνισμού, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς τον νικητή ή τρίτο, για οποιαδήποτε ζημία και/ή βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς. Ακόμη, ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών φαινομένων / καταστροφών, απεργίας, τρομοκρατικών ενεργειών, ατυχημάτων, πανδημίας κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες όρους και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών του.
 12. H αποδοχή του δώρου συνιστά έγκριση του κάθε νικητή για χρήση των ονομάτων τους και των φωτογραφιών τους με σκοπό την δημοσιοποίηση των Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του.
 13. Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται και διεξάγεται με διαφάνεια, οι δε παρόντες όροι σχετικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή του είναι δεσμευτικοί.
 14. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ο συμμετέχων δηλώνει ότι παρέχει τη συναίνεσή του μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας του Διαγωνισμού που αναφέρεται ανωτέρω (παρ. 5) κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679, των ν. 4624/2019, 2472/1997 και 3471/2006, όπως ισχύουν, στον Διοργανωτή να τηρεί αρχείο των προσωπικών του δεδομένων επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας) και να τα επεξεργάζεται προς το σκοπό διεξαγωγής του Διαγωνισμού και ενημέρωσης/επικοινωνίας μαζί του εφόσον ανακηρυχθεί νικητής. Οι συμμετέχοντες, εφόσον ανακηρυχθούν νικητές, παρέχουν τη ρητή συναίνεσή τους στη χρήση των στοιχείων τους προς το σκοπό διαφήμισης και εμπορικής προώθησης της Διοργανώτριας ή/και του Σταθμού για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πολιτική περί Προστασίας Απορρήτου του Διοργανωτή που βρίσκεται αναρτημένη στο www.frontstage.gr. Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα κάθε συμμετέχοντα θα τηρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ατόμων από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως δε, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και των τυχόν εκδοθησόμενων βάσει του ως άνω κανονισμού εθνικών νόμων αλλά και των διατάξεων του ν. 2472/1992 και λοιπών συναφών νομοθετημάτων, όπως αυτές ισχύουν σήμερα ή/ και όπως τυχόν τροποποιηθούν στο μέλλον για την προσαρμογή τους στον άνω κανονισμό (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679 και οι προβλέψεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας για το χρόνο τήρησης αρχείων). Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και δη πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, ανάκλησης συγκατάθεσης και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δικαιούνται να ζητήσουν οποτεδήποτε την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους από το τηρούμενο αρχείο και διακοπή οποιασδήποτε επικοινωνίας μαζί τους, αποστέλλοντας γραπτή αίτησή τους προς την εταιρεία «Frontstage Ψυχαγωγική Α.Ε.» (Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 89, Χαλάνδρι).
 15. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει αυτοδικαίως την αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής, όπως τυχόν τροποποιηθούν, και συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους, παραιτουμένου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων όρων και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου.
 16. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
Want to learn more or advertise with us?